Descendants of Michiel DEPEENE

I.1Michiel DEPEENE, died 1646-49. Van deze tot nu toe oudst gekende voorvader weten we heel weinig. Nochtans zijn heel wat akten teruggevonden waarin zijn naam wordt vermeld. Echter nergens vinden we de namen van zijn ouders. Voor het eerst vonden we zijn naam terug in een staat van goed bij het overlijden van zijn kleinzoon Maerten PEENE op 16 januari 1738. "Staet ende inventaris van alle de goederen soo immeuble als meuble baeten, activen en creditten mitsgaders commeren ende lasten bleven en bevonden ten sterfhuyse van Maerten PEENE filius Philippes, die sone was van Michiel, geprocreert by Jacquemincken MAHIEU filia Lucas, overleden binnen de prochie van Staden onder t'graefschap aldaer op den 16e januari 1738 Ze.Me. ..." (R.A. Brugge Fonds Ieper 1ste reeks serie nr. 3739). Vermoedelijk waren zijn ouders Guilliaume DEPEENE en Adriaenken SOETE, maar hiervoor vinden we geen zekerheid. Adriaenken SOETE overleed te Moorslede in oktober 1658. Mogelijks betreft het hier de Guilliaume die vermeld wordt in de volkstelling van 1616 tesamen met zijn echtgenote (haar naam werd niet vermeld) maar zonder kinderen. Vermoedelijk moet er verder gezocht worden in de richting van de familie VANDEPEENE/VANPEENE uit Ingelmunster of Izegem. We vinden immers een Christianus DEPEENE uit Izegem die zich in deze periode kwam vestigen in Moorslede. In 1633 vinden we Michiel terug onder de weerbare mannen van Moorslede, bewapend met een zeis. Met zekerheid weten we dat Michiel overleden is tussen 1646(de geboorte van zijn laatste kind) en 1649. In dat laatste jaar vinden we immers een rekening terug waarbij zijn weduwe geld ontvangt na geleden oorlogsschade: "Vidua Michiel DE PEENE over ghelyck verlies VI pond Grooten" (R.A. Kortrijk, Fonds Colens nr 503/i p. 14R°).

Married on 05-07-1634 in Moorslede to Sabyne ROGIER, died on 06-12-1675 in Moorslede. Over haar vinden we heel wat archief terug waaronder een doothalm met volgende tekst: "12 december 1675: Doothalm van Sabyne ROGIER, weduwe van Vinckier DE PRIEME (sic), + Moorslede 6-12-1675. Kinderen: Jan, Philips, Symoen, Jan Baptist." Hieruit kunnen we ook afleiden dat reeds 2 van hun kinderen reeds overleden waren nl. Catharina en Adriaenus. Reeds vroeger vonden we een akte waarbij een zekere Simoen VANNESTE betiteld werd als grootvader van Philippus DEPEENE gehuwd met Jacoba MAHIEU. "Sprekende ten laste vande voornoemde VERMERSCH ende ten profytte vande weduwe ende gemeene hoirs van wylent Simoen VANNESTE (seghende den voornoemden comparant den selve VANNESTE te wesen synen grootvaeder)...". Dit bleek eerst wat onduidelijk. De oplossing vinden we terug te Moorslede. Sabyne ROGIER was de dochter van Jacques en Catharina DEGRENDELE. Toen Cathelyne weduwe werd hertrouwde zij met Simoen VANNESTE. Aldus werd deze laatste de (stief)grootvader van Philippus DEPEENE. "Compareerde in propre persoone Symoen VANNESTE ende Cathelyne DEGRENDELE syne huysvrauwe ten eender zyde, Michiel DE PEENE ende Sabyne ROGIER syne huysvrauwe mitsgaders Philippe ROGIER, kynders en erfghenaemen van Jacques ROGIER in huwelyck gehaet hebbende de voornoemde Cathelyne..." Dat vanaf deze periode het brouwersambt reeds in het bloed zat wordt bevestigd door het feit dat vanuit de familie VANNESTE-DEGRENDELE een herberg wordt doorgegeven aan de familie PEENE genaamd "Den Inghel" op "Moorslede-plaetse". "... ande herberghe daer deerste comparante syn woonende alhier te Morslede ghenaempt den Inghel ende dat alleenlick voor de tydt dat de voornoemde Cathelyne leven sal..."

From this marriage:

1.Catharina DUPEENE, born on 22-05-1635 in Moorslede.

2.Joannes DUPEENE, born on 18-03-1637 in Moorslede.

3.Philippus DEPEENE, born on 18-04-1639 in Moorslede.

Married (1) at the age of 21 on 16-08-1660 in Zonnebeke to Jacoba MAHIEU, 20 years old, born on 08-01-1640 in Zonnebeke, daughter of Lucas MAHIEU. He is the progenitor off the family PEENE in Gistel, Oostende, Leffinge, Antwerpen.

Married (2) to X X.

4.Simoen DEPEENE, born on 16-05-1641 in Moorslede.

Married to Joanna VANDERGHOTE.

5.Joannes PEENE, born on 07-08-1643 in Moorslede.

Married (1) at the age of 22 on 23-10-1665 in Langemark to Francisca MISSCHY, died in Staden? Daughter of Franciscus MISSCHY.

Married (2) to Maria HALEWYN. He is the progenitor off the family PEENE from Bikschote, Langemark, Roeselare.

6.Adrianus DUPEENE, born on 20-02-1646 in Moorslede.

Go back to the home page